ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ38156PDFವಸಂತಕುಮಾರ ಶ್ರೀನಿವಸರಾವ ಉಡಪಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ10663486622/02/2008