ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಸಿ496PDFಮಸ್ತಾನಸಾಬ ನಬಿಸಾಬ ಖಾಜಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ73051744216/08/2008