ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಸಿ596PDFಲಿಂಗರಾಜ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಮಶ್ಯಾಳವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ7101744210/11/2008