ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಸಿ1196PDFಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಂಜುನಾಥ ಚಿಕ್ಕಳ್ಳಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ780/ಎ1744224/06/2008