ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಸಿ1296PDFಪಾಂಡುರಂಗ ಪುಂಡಲಿಂಗಪ್ಪ ಲೋಖಂಡೆವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ54201744230/08/2008