ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಸಿ2096PDFರಾಮಪ್ಯಾರಿಬಾಯಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬಂಗವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ7601/1121744221/08/2008