ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಸಿ3196PDFರಾಜೇಂದ್ರ ಕೇಸರಿಮಲ್ಲ ಸುರಾಣವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ10188/ಬಿ1744216/08/2008