ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಸಿ3596PDFತಾಜುದ್ದೀನ ಅಬ್ದುಲ್‌ನಬಿ ಜಾಹಗಿರದಾರವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ963/ಎ+ಬಿ1744216/08/2008