ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಸಿ3896PDFಸಂಗಪ್ಪ ತಮ್ಮಣ್ಣಪ್ಪ ಅಂಗಡಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ965/ಎ1744221/08/2008