ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಸಿ4396PDFಬಸೀರಅಹ್ಮದ ಹುಸೇನಸಾಬ ಕಲಾದಗಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ1064/2ಎ/21744216/08/2008