ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
5344.53PDFಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸುಭಾಷ ಮಣ್ಣೂರವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ8-363204/07/2008