ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
5364.53PDF(ಮಲಕಾಜಪ್ಪ ಈರಪ್ಪ ಜೋಳದ) 1)ಮಹಾದೇವಿ ಮಲಕಾಜಪ್ಪ ಜೋಳದ 2)ಸವಿತಾ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಪುಜಿ 3)ಸಾವಿತ್ರಿ ವಿನಯ ಅಂಗಡಿ 4)ವಿಜಯ ಮಲಕಾಜಪ್ಪ ಜೋಳದ 5)ಮಂಜುನಾಥ ಮಲಕಾಜಪ್ಪ ಜೋಳದವಾರಸಾ