ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
5384.53PDFಭರಮಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೇದಾರವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ8-363204/07/2008