ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53104.53PDFಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೋಳದವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ8-363227/08/2008