ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53154.53PDFಅಡಿವೆಪ್ಪ ಅಂದಾನೆಪ್ಪ ಆಲಮಟ್ಟಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ8-363207/04/2008