ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53194.53PDFಜಗಧೀಶ ಷಣ್ಮೂಖಪ್ಪ ನಾಶಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ9-363204/07/2008