ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53214.53PDFಶರಣಪ್ಪ ರಾಜಪ್ಪ ಗೋಗಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ9-363228/08/2008