ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53234.53PDFಅಬ್ದುಲರಝಾಕ ಮಹ್ಮದಸಾಬ ಗೋವೆವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ8-363228/08/2008