ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53264.53PDFಅಬ್ದುಲರಹಿಮಾನ ಸೈಯದಸಾಬ ಬಾಗವಾನವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ8-363228/08/2008