ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53304.53PDFಮೋಹ್ಮದಹುಸೇನ ಮೌಲಾಸಾಬ ಬಾಗಲವಾಡವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ10-363204/07/2008