ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53344.53PDFಶಿವನಪ್ಪ ಯಲಗುರದಪ್ಪ ಕೋಲ್ಹಾರವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ0-363204/07/2008