ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53394.53PDFಶಿವಾನಂದ ಶ್ರೀಶೈಲಪ್ಪ ಮಿರ್ಜಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ0-363204/07/2008