ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53404.53PDFಪರಸಪ್ಪ ಗ್ಯಾನಪ್ಪ ದಿಡ್ಡಿಬಾಗಿಲವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ0-363204/07/2008