ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53414.53PDFಬಾಬುಸಾಬ ಗೌಸುಸಾಬ ತುಂಬರಮಟ್ಟಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ13-363210/11/2008