ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53524.53PDFಮಲಿಕಸಾಬ ಫಕ್ರುಸಾಬ ಜಲಗೇರಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ99/212363227/08/2008