ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53534.53PDFವೆಂಕಟೇಶ ರಾಮಪ್ಪ ವಿಜಾಪೂರವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ8229363227/08/2008