ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53544.53PDFಚಂದ್ರಶೇಖರ ಯಮನಪ್ಪ ಮುಂಡೆವಾಡಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ1074ಎ363227/08/2008