ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53554.53PDFವೆಂಕಟೇಶ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಮುಂಡೆವಾಡಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ10-363227/08/2008