ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53574.53PDFಮೋಹನ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಫೇರಡೆವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ2-363201/11/2008