ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53584.53PDFಯಲ್ಲಪ್ಪ ಚೌಡಪ್ಪ ಘೇರಡೆವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ2-363201/11/2008