ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53594.53PDFಮಾರುತಿ ದೋಂಡಿಬಾ ಘೇರಡೆವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ3-363201/11/2008