ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53664.53PDFಶಿವಾಜಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಲೋನಾರಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ2-363210/11/2008