ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53674.53PDFತಾರಾಬಾಯಿ ಂಮನಪ್ಪ ಸುಣಗಾರವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ2-363210/11/2008