ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53714.53PDFಬಸಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಳಗಲ್ಲ ಉರ್ಫ ಕುಂಬಾರವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ13-363227/08/2008