ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53744.53PDFರಾಮಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಉರ್ಫ ನೀಲಗಲ್ಲವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ13-363227/08/2008