ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53754.53PDFರಾಜೇಸಾಬ ಹಸನಸಾಬ ಬಾಣದಾರವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ13-363227/08/2008