ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53834.53PDFಅಬ್ದುಲಖಾದರ ಹಸನಸಾಬ ಶೇಖವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ0-363210/11/2008