ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53874.53PDFಮೆಹಬೂಬಸಾಬ ಮಹ್ಮದಯುಸೂಫ್‌ ಕಲಾದಗಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ0-363210/11/2008