ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
532189PDF1)ಲಕ್ಮೀನಾರಾಯಣ 2)ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ತಂ.ಗೋವಿಂದಲಾಲ ಪಿಪಲ್ವಾವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ782/27360214/03/2008