ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
534189PDF1)ಶೇಷಪ್ಪ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಕಂದಕೂರ 2)ಶ್ರೀಧರ ತಂ. ಶೇಷಪ್ಪ ಕಂದಕೂರವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ7597/6017360222/02/2008