ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
5313189PDFಚಾಂದಸಾಹೇಬ ಹುಸೇನಸಾಬ ಜಮಖಂಡಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ9285/ಎ7360210/11/2008