ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
5314189PDFರಮೇಶ ಮುಕುಂದಪ್ಪ ಕಲಾಲವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ92427360216/08/2008