ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
5319189PDFಗೋವಿಂದ ಗುಲಾಬಚಂದ ಜೈನ.ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ1066/1+27360221/08/2008