ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
5329189PDFಹಣಮಂತಪ್ಪ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹಂದ್ರಾಳವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ7-7360224/06/2008