ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
5330189PDFಗೋಪಾಲ ರಾಜಪ್ಪ ಕರಡಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ102187360212/09/2008