ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಎಫ್‌11279PDF1)ರಾಜು 2)ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರೇಮನಾಥಸಾ ರಾಯಬಾಗಿ 3)ಮಾಲನ ರಾಜು ರಾಯಬಾಗಿ 4)ಶೀತಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಾ ರಾಯಬಾಗಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ10199/ಎ1ಎ12155410/11/2008