ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಎಫ್‌19279PDFಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹನಮಂತಸಾ ಇರಕಲ್‌ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ  12155416/08/2008