ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಎಫ್‌20279PDFಜನರಲ್‌ಮ್ಯಾನೇಜರ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ ನಿಯಮಿತ ಮಹಿಳಾ ಶಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ0420/112155419/06/2008