ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಎಫ್‌29  PDFಶೀಮತಿ:ರೋಕಿಲಾ ಶಾಮಜಿ ಮೋಟಾವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ9145121554