ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ4156PDF1)ಬಂಕಟಲಾಲ 2)ಅಶೋಕ ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ ಕಾಬ್ರಾ 3)ಮುರಳೀಧರ ವೆಂಕಪ್ಪ ಹಸೀಲಕರವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ93423486622/02/2008